Kapitel 22. Serialisering

I detta kapitel redogörs för hur man kan spara objekts status på t.ex. disk via serialisering.