Funktioner som parametrar

En aspekt av C som inte används speciellt ofta i C++ är möjligheten att skicka funktioner som parametrar till andra funktioner. Detta möjliggör en form av generisk programmering där man kan skapa funktioner vars beteende kan ändras genom att olika funktioner skickats som parameter applicaeras på någon form av data.

I C++ kan man för det mesta använda andra metoder för att uppnå samma funktionalitet, t.ex. med hjälp av klasser (se Kapitel 14).

Funktionsvariabler

Man kan skapa variabler som innehåller adressen för en funktion. Dessa variabler kan sedan skickas som parametrar till andra funktioner, för att sedan i något skede anropas. Allmänt definierar man en variabel som kan "innehålla" eller peka på (se Kapitel 9) en funktion på följande sätt:

returtyp (*variabelnamn) (parametertyp1, parametertyp2, ...);

Variabeln måste vara definierad exakt på samma sätt som den funktion man vill att den skall kunna innehålla. Vill man ha en variabel som innehåller en funktion som returnerar en int och tar som parameter två string skall den definieras på följande sätt:

int (*variabelnamn) (string, string);

Ifall funktionen inte returnerar någonting skall dess returtyp vara void, och ifall den inte tar några parametrar skall parameterlistan vara tom. Parentesen och asterisken (*) runt variabelnamnet indikerar att det är frågan om en pekare till en funktion.

Innan en funktionsvariabel kan användas måste den tilldelas adressen för en funktion. Vi kan t.ex. ha en funktion som tar en int som argument och returnerar en annan int. Vi kan då tilldela denna funktion till en funktionsvariabel på följande sätt:

// funktion som dubblerar ett tal
int dubblera (int Tal) {
 return Tal + Tal;
}

// variabel för funktion
int (*funktion)(int);

// tilldela variabeln
funktion = dubblera;

En alternativ syntax för själva tilldelningen är:

// tilldela variabeln
funktion = &dubblera;

Där ger man explicit adressen för funktionen. Båda sätten är ekvivalenta.

Anropa funktionsvariabler

Om man har en variabel som innehåller en funktion kan den användas som vilken normal funktion som helst. Om vi ser på exemplet ovan med en variabel som heter funktion kan den anropas på följande sätt:

// anropa funktionsvariabel
int Resultat = funktion (10);

Man säger att man avrefererar funktionsvariabeln. Ett lite mera omfattande exempel på hur funktionsvariabler kan användas kommer nedan.

#include <iostream>
#include <iomanip>

// funktion som dubblerar ett tal
int dubblera (int Tal) {
 return Tal + Tal;
}

// funktion som kvadrerar att tal
int kvadrera (int Tal) {
 return Tal * Tal;
}

// funktion som applicerar en given funktion på en serie med tal
void applicera (int (*funktion)(int) ) {
 // iterera över talen 0 till 4
 for (int Index = 0; Index <= 4; Index++ ) {
  // applicera den givna funktionen på talet
  cout << "Tal: " << setw(3) << Index << " blir: "
     << setw(4) << funktion(Index) << endl;
 }
}

int main () {
 cout << "Funktion: dubblera" << endl;
 
 // anropa applicera() med funktionen dubblera()
 applicera ( dubblera );

 cout << endl << "Funktion: kvadrera" << endl;

 // anropa applicera() med funktionen kvadrera()
 applicera ( kvadrera );
}

Här skickas funktionerna dubblera() och kvadrera() som parametrar till applicera() i tur och ordning. Inne i applicera() används parametern funktion som vilken normal funktion som helst som tar som parameter en int och returnerar en int. På detta sätt kan man skapa generiska funktioner som utför någon viss beräknin på en serie tal.

Notera att då vi skickar funktionerna som parametrar skriver vi inte ut tomma paranteser efter namnen, utan endast funktionens namn.

Körning av programmet ovan ger följande utskrift:

% ./FunktionsParameterar
Funktion: dubblering
Tal:  0 blir:  0
Tal:  1 blir:  2
Tal:  2 blir:  4
Tal:  3 blir:  6
Tal:  4 blir:  8

Funktion: kvadrering
Tal:  0 blir:  0
Tal:  1 blir:  1
Tal:  2 blir:  4
Tal:  3 blir:  9
Tal:  4 blir:  16
%