Pekaren this

Varje objekt kan referera till sig själv ifall det är nödvändigt. Ibland kanske en objekt vill skicka en pekare till sig själv till någon extern funktion eller metod. Man använder då en speciell pekare som heter this. Denna är alltid definierad då man är inne i en metod i en klass, i övriga fall är den odefinierad. Man kan alltså inte accessera this från t.ex. funktionen main(), utan man måste vara inne i en metod. En statisk metod (se avsnittet Statiska metoder och medlemmar) kan ej heller användas, eftersom man då inte manipulerar ett objekt. Pekaren this är alltid en pekare till samma datatyp som klassen man just då "är inne i".

Man kan tänka sig ett osynligt this framför alla accesser till medlemmar och anrop av metoder inne i en klass. Om vi t.ex. har vår klass Coordinate som normalt ser ut på följande sätt:

class Coordinate {
public:
 // konstruktor
 Coordinate (float X, float Y) { m_X = X; m_Y = Y; };

 // accessera medlemmar
 float x () { return m_X; };
 float y () { return m_Y; };
 void setX (float X) { m_X = X; };
 void setY (float Y) { m_Y = Y; };

private:
 // medlemmar
 float m_X;
 float m_Y;
};

kan vi tänka oss att metoderna är definierade på följande sätt:

 ...
 Coordinate (float X, float Y) { this->m_X = X; this->m_Y = Y; };

 // accessera medlemmar
 float x () { return this->m_X; };
 float y () { return this->m_Y; };
 void setX (float X) { this->m_X = X; };
 void setY (float Y) { this->m_Y = Y; };
 ...

Det blir jobbigt att alltid skriva ut this på alla ställen så man kan (och gör i de flesta fallen) lämna bort pekaren. Det finns vissa fall då man vill använda sig av pekaren this, t.ex. då man vill att en metod skall returnera objektet självt som returvärde.