Containers

Den kanske viktigaste delen i STL är nog de olika containers som finns implementerade. Dessa containers fyller de flesta programs behov av klasser för att spara data i. En mängd olika containers med olika användningsområden finns. Dessa kan indelas i två grupper beroende på hur data i dem kan accesseras.

Sekvenscontainers

Dessa containers har fått sitt namn av att data är lagrat i strikt sekventiell ordning. Man kan accessera all data i en slumpmässig ordning. De olika containers som finns är:

Sorterade associativa containers

Associativa containers skiljer sig från normala containers i och med att man i här använder sig av en nyckel för att accessera data. Ett naturligt exempel kan vara att lagra personer i ett register på bas av t.ex. en medlemsnummer aller deras socialskyddssignum. All data sorteras på bas av nyckeln. Om man använder en nyckel som inte kan (eller bör) direkt jämföras med == kan man till konstruktorn ge med en egen jämförelsefunktion. De associativa containers som kan användas är:

Instättning och access av data

Att sätta in data i sekvenskontainers är enkelt, men varierar lite beroende på vilken container som används. Som exempel visas hur data läses in från tangentbordet kan placeras i en vector ända tills strängen end läses in:

#include <vector>
#include <string>

int main (int argc, char * argv[]) {
 vector<string> Data;
 string Value;

 cout << "Skriv text och avsluta med 'end':" << endl;
 
 // läs data från tangentbordet
 while ( cin >> Value ) {
  // är vi klara med insättngen?
  if ( Value == "end" ) {
   // jep, hoppa ut
   break;
  }

  // addera till vektorn
  Data.push_back ( Value );
 }
 
 // iterera över alla värden
 for ( unsigned int Index = 0; Index < Data.size (); Index++ ) {
  cout << Index << ": " << Data[Index] << endl;
 }
}

Programmet visar hur man med hjälp av metoden push_back placerar data i slutet på vektorn.

Vi kunde byta ut vector i exemplet ovan till deque och få exakt samma resultat, eftersom båda har samma metoder definierade, och båda kan accesseras slumpmässigt via operator[].

Exempel på användning av en associativ container (map) finns nedan. Vi skapar här ett program som räknar förekomsten av ord i en fil, och skriver sedan ut en frekvenstabell. som nyckel används själva ordet, medan dte egentliga datat för varje element är en int som anger antalet förekomster. Orden är automatiskt sorterade. I en map kan man sätta in element med operator[]. Om det redan finns ett element med samma nyckel skrivs det över. Om man vill tillåta flera element med samma nyckel kan man använda multimap och multiset.

#include <map>
#include <string>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>

int main (int argc, char * argv[]) {
 // definiera en 'map' av string->int
 map<string, int> Text;
 string Value;
 
 // har vi parametrar?
 if ( argc != 2 ) {
  cout << "Fel antal parametrar!" << endl;
  cout << "Användning: " << argv[0] << " filnamn" << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }
 
 // öppna en fil
 ifstream Data ( argv[1] );
 if ( ! Data ) {
  // kunde inte öppna filen
  cout << "Kunde inte öppna filen: " << argv[1] << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // iterera över all ord i filen
 while ( Data >> Value ) {
  // lagra i vår map
  Text[Value]++;
 }


 // iterera över våra ord och skriv ut deras frekvenser
 map<string, int>::iterator It = Text.begin ();
 for ( ; It != Text.end (); It++ ) {
  // en 'map' innehåller 'pair':s som innehåller vår data
  pair<string, int> P = *It;
  cout << P.second << "\t" << P.first << endl;
 }

 cout << endl << "Totalt " << Text.size () << " unika ord." << endl;

 // close stream
 Data.close ();
}

Exemplet ovan visar även filhantering med hjälp av klassen ifstream.

De flesta klasser har metoder för att placera data först och sist i containern med hjälp av metoderna push_front och push_back. Vissa kan även använda operator[]. Man kunde även använda metoden insert() som använder sig av en iterator (se avsnittet Iteratorer) för att berätta var i containern det nya elementet skall placeras.

Radering av data

De flesta containers har metoder för att radera data. Man kan i de flesta fallen använda både pop_front() och pop_back() för att radera ett element. Denna metod kommer dock inte att frigöra minne som elementet eventuellt allokerat, utan man måste manuellt förstöra elementet med t.ex. delete. Exemplet nedan visar hur man kan göra:

#include <map>
#include <string>
#include <iostream>

int main (int argc, char * argv[]) {
 map<int, string *> PhoneBook;
 string Value;

 // sätt in element i vår telefonbok
 PhoneBook[5551234] = new string ("Foo Bar");
 PhoneBook[5555678] = new string ("Joe Q. Public");
 PhoneBook[5553456] = new string ("John Smith");
 PhoneBook[5559876] = new string ("Hugo Hacker");

 cout << "Vi har " << PhoneBook.size () << " personer." << endl;
 
 // vi vill radera ett element från vår telefonbok
 string * DeleteMe = PhoneBook[5553456];
 delete DeleteMe;

 // utför raderingen
 PhoneBook.erase ( PhoneBook.find (5553456));

 cout << "Vi har nu " << PhoneBook.size () << " personer." << endl;
}

Detta program opererar på data som är string * och som allokeras då det sätts in. Om vi när vi raderar ett element från listan inte även frpgör minnet kommer vårt program att läcka minne. Vi accesserar elementet med operator[] och raderar det, och sedan raderar vi själva elementet i containern med erase(). Erase tar som parameter en iterator som visar vilket element som skall raderas, och det elementet hittar vi med t.ex. find(). Vi kunde alternativt skrivit:

// vi vill radera ett element från vår telefonbok
map<int, string *>::iterator It = PhoneBook.find ( 5553456 );
delete (*It).second;

// utför raderingen
PhoneBook.erase ( It );

Denna version är effektivare, eftersom vi nu utför endast en sökning. Som vi redan såg i ett tidigare exempel användes en klass pair för att accessera det data som finns i ett element. I en associativ container är varje element egentligen en instans av pair, som är templatiserad att använda samma argument som containern. En instans av pair innehåller två objekt, det första är nyckeln (accessera via medlemmen first) och det andra själva data (accessera via second). I vårt fall ovan kan man avreferera It för att få den pair som innehåller uppgifterna. Vår map ser ut som bilden nedan illustrerar:

Figur 24-1. Uppbyggnaden av en map

Det kan verka svårt till en början att förstå alla avrefereringar och returnvärden rätt, men efter en tids användande tycker man vanligen att det sätt på vilket STL fungerar är naturligt.

Övrig funktionalitet hos containers

Det finns även annan funktionalitet hos containers. Den mest använda är troligtvis att få ut antalet element som en container innehåller. Detta kan göras såsom exemplen ovan visar med hjälp av metoden size(). Man kan i de flesta fall jämföra om två containers innehåller samma element genom den överlagrade operatorn ==. Det är även enkelt att kopiera containers via en konstruktor som tar som parameter en existerande container. Detta fungerar dock endast då både originalet och den blivande kopian är av samma typ.

En viktig och ofta använd metod är find() som försöker hitta ett element i en associativ container på bas av en nyckel. Dett är den normala metoden för att söka element.