Generiska algoritmer

Den tredje stora gruppen i STL är de olika generiska algoritmerna. Dessa algoritmer operera på containers och utför någon viss funktionalitet. Det som gör de speciella att nästan alla algoritmer accepterar containers av olika typ som parametrar. Man kan således använda en funktion find() till att söka i t.ex. en vector, en map eller en list. Det är utanför detta material somfång att närmare redogöra för vilka olika funktioner som finns och hur de används, utan läsaren refereras till den externa litteraturen för mera information.

Kort kan dock nämnas vilka olika huvudfunktioner som existerar bland de generiska funktionerna. En huvudgrupp av funktioner är de som är avsedda för sökning av element. Funktioner i denna grupp är bl.a. find(), search() och binary_search(). En annan huvudgrupp är funktioner för att utföra mängdoperationer på sets. Man kan utföra t.ex. includes, set_union, set_difference och set_intersection.

Olika funktioner för att sortera (sort()) och transformera en container på olika sätt finns också tillgängliga. Bl.a. kan man reversera (reverse()), partitionera, ersätta element (replace()), fylla en container med element (fill()) o.s.v. Det finns en mängd andra mer eller mindre användbara funktioner.