Appendix C. Kodlistor

Detta appendix innehåller diverse kompletta kodlistor för klasser och program som skrivits i de olika kapitlen.

Klassen Vector

Denna klass användes i Kapitel 21. Definitionsfilen Vector.h:

#ifndef VECTOR_H
#define VECTOR_H

#include <iostream>
#include <math.h>

class Vector {
public:
 // konstruktorer
 Vector ();
 Vector (const Vector & V);
 Vector (const float X, const float Y, const float Z);

 // accessera individuella komponenter
 void setX (const float X) { m_X = X; };
 void setY (const float Y) { m_Y = Y; };
 void setZ (const float Z) { m_Z = Z; };
 float x () const { return m_X; };
 float y () const { return m_Y; };
 float z () const { return m_Z; };

 // get the length of the vector
 float length () const;

 // överlagrade operatorer
 Vector operator+ (const Vector & V) const;
 void operator+= (const Vector & V);
 Vector operator- (const Vector & V) const;
 Vector operator- () const;
 Vector operator* (const float S) const;
 bool operator== (const Vector & V) const;
 bool operator!= (const Vector & V) const;
 Vector & operator= (const Vector & V);

 // friend-funktioner
 friend Vector operator* (const float S, const Vector & V);
 friend ostream & operator<< (ostream & Stream, const Vector & V);
 friend istream & operator>> (istream & Stream, Vector & V);
 
private:

 // x, y och z-komponenterna
 float m_X;
 float m_Y;
 float m_Z;
};

#endif // VECTOR_H

Implementationsfilen Vector.cpp:

#include "Vector.h"

// tom konstruktor
Vector::Vector () {
 // nollställ alla medlemmar
 m_X = 0;
 m_Y = 0;
 m_Z = 0;
}

// copy-konstruktor
Vector::Vector (const Vector & V) {
 // kopiera data från 'V'
 m_X = V.m_X;
 m_Y = V.m_Y;
 m_Z = V.m_Z;
}

// skapa från separata värden
Vector::Vector (const float X, const float Y, const float Z) {
 // spara värden i medlemmar
 m_X = X;
 m_Y = Y;
 m_Z = Z;
}

// beräkna längden av vektorn
float Vector::length () const {
 // använd Pythagoras
 return sqrt ( m_X * m_X + m_Y * m_Y + m_Z * m_Z ); 
}

// överlagrade operatorn '+'
Vector Vector::operator+ (const Vector & V) const {
 Vector Result;

 // sätt den nya vektorns värden
 Result.setX ( m_X + V.m_X );
 Result.setY ( m_Y + V.m_Y );
 Result.setZ ( m_Z + V.m_Z );

 // returnera den nya vektorn
 return Result;
}

// överlagrade '+='
void Vector::operator+= (const Vector & V) {
 m_X += V.m_X;
 m_Y += V.m_Y;
 m_Z += V.m_Z;
}

// överlagrade binära operatorn '-'
Vector Vector::operator- (const Vector & V) const {
 Vector Result;

 // sätt den nya vektorns värden
 Result.setX ( m_X - V.m_X );
 Result.setY ( m_Y - V.m_Y );
 Result.setZ ( m_Z - V.m_Z );

 // returnera den nya vektorn
 return Result;
}

// överlagrade unära operatorn '-'
Vector Vector::operator- () const {
 Vector Result;

 // sätt den nya vektorns värden
 Result.setX ( -m_X );
 Result.setY ( -m_Y );
 Result.setZ ( -m_Z );

 // returnera den nya vektorn
 return Result;
}

// överlagrade binära '*'
Vector Vector::operator* (const float S) const {
 Vector Result;

 // sätt den nya vektorns värden
 Result.setX ( m_X * S );
 Result.setY ( m_Y * S );
 Result.setZ ( m_Z * S );

 // returnera den nya vektorn
 return Result;
}

// överlagrade operatorn '=='
bool Vector::operator== (const Vector & V) const {
 // jämför V1 och denna vektor
 if ( m_X == V.m_X && m_Y == V.m_Y && m_Z == V.m_Z ) {
  // vektorerna är lika
  return true;
 }

 // de är olika
 return false;
}

// överlagrade operatorn '!='
bool Vector::operator!= (const Vector & V) const {
 // använd negerad jämförelse
 return ! ( *this == V );
}

// överlagrade '='
Vector & Vector::operator= (const Vector & V) {
 // tilldelas vi värdet av oss själva?
 if ( this == &V ) {
  // jep, gör inget i så fall
  return *this;
 }
 
 // utför tilldelning
 m_X = V.m_X;
 m_Y = V.m_Y;
 m_Z = V.m_Z;

 // returnera oss själva
 return *this;
}

// extern funktion för överlagrad '*'
Vector operator* (const float S, const Vector & V) {
 // använd tidigare överlagrad operator '*'
 return V * S;
}

// extern funktion för överlagrad '<<'
ostream & operator<< (ostream & Stream, const Vector & V) {
 // skriv ut till den stream vi fått som parameter
 Stream << V.x () << ' ' << V.y () << ' ' << V.z () << ' ';

 // returnera streamen
 return Stream;
}

// extern funktion för överlagrad '>>'
istream & operator>> (istream & Stream, Vector & V) {
 // skriv ut till den stream vi fått som parameter
 Stream >> V.m_X >> V.m_Y >> V.m_Z;

 // returnera streamen
 return Stream;
}