Kopiering av strängar

Då man vill kopiera strängar skiljer sig C-strängar mycket från string. Kopieringen kan relativt enkelt gå fel om man inte är försiktig. Orsaken till detta är att man måste manuellt göra all minneshantering och gör amn ett fel där kan hela programmet krascha. Vi kan göra en enkel funktion som utför en kopiering:

#include <iostream>

void copy (char * Source, char * Destination) {
 // iterera över och kopiera alla tecken
 for ( unsigned int Index = 0; Index <= strlen ( Source ); Index++ ) {
  // kopiera ett tecken
  Destination[Index] = Source[Index];
 }
}
 
int main () {
 char Hello1[5] = "Hej!";
 char Hello2[5];

 // utför kopieringen 
 copy ( Hello1, Hello2 );

 cout << "Hello1='" << Hello1 << "', Hello2= '" << Hello2 << '"' << endl;
}

Notera att vi i funktionen copy() kopierar ett tecken mera än vad strängen är lång. Detta görs för att få med den sista terminerande \0, annars är strängen oterminerad, vilket leder till provlem senare. Vi gör heller ingen som helst kontroll på att Destination kan rymma alla tecken som finns i Source. Detta är upp till anroparen att kontrollera. Vad händer om vi försöker kopiera in i en för kort sträng? Vi modifierar programmet ovan så att det utför en felaktig kopiering:

int main () {
 char Hello1[] = "Hej! Detta är en lååång sträng.";
 char Hello2[1];

 // utför kopieringen 
 copy ( Hello1, Hello2 );

 cout << "Hello1 = '" << Hello1 << "', " << endl
    << "Hello2 = '" << Hello2 << "'" << endl;
}

Det använder samma funktion copy() som ovan. Resultatet av körningen blev på den använda maskinen:

% ./CStringCopy3
Hello1 = 'ej! Detta är en lååång sträng.', 
Hello2 = 'Hej! Detta är en lååång sträng.'
%

Notera att Hello1 har tappat det första H:et. Men vid olika körningar och med olika längder på Hello2 hände antingen ingenting eller så kraschade programmet med en segmentation fault. Detta illustrerar att det kan fungera helt fint att köra ett program som hanterar strängar fel, och felet kan visa sig på helt andra ställen än där det gjordes. Orsaken här är att Hello2 delvis skriver över Hello1, d.v.s. att i minnet finns Hello2 direkt före Hello1 och endast det första tecknet (ett "H") hamnar in i Hello2 och resten kommer i Hello1 (börjande från "e"). I vårt fall var det lätt att hitta felet, men tänk om vi istället hade korrupterat någon annan helt orelaterad variabel eller objekt. Dylika fel kan vara mycket svåra att hitta.

En bättre version av ovanstående kan göras ifall vi manuellt allokerar så mycket minne som behövs för den nya strängen samt dess terminator. Vi kan i så fall skriva om main() från ovan så att det blir:

int main () {
 char Hello1[] = "Hej! Detta är en lååång sträng.";
 char * Hello2;

 // allokera minne
 Hello2 = new char [ strlen ( Hello1 ) + 1 ];
 
 // utför kopieringen 
 copy ( Hello1, Hello2 );

 cout << "Hello1 = '" << Hello1 << "', " << endl
    << "Hello2 = '" << Hello2 << "'" << endl;

 delete [] Hello2;
}

Enda skillnade är att Hello2 är en pekare och inte en vektor och att vi allokerar så mycket minne som behövs före kopieringen. Detta är det korrekta sättet att utföra en kopiering.

Färdiga funktioner

Det finns några färdiga funktioner som gör livet lättare då man vill kopiera C-strängar. Den ena och mycket använda funktionen är strcpy(), som kopierar en sträng till en annan. Den fungerar på samma sätt som vår funktion copy() med de enda skillnaderna att den även returnerar destinationssträngen och att parametrarna är omsvängda. strcpy() finns definierad i <string.h>. Även här måste man försäkra sig om att destinationssträngen innehåller tillräckligt med utrymme för hela den kopierade strängen, annars får man liknande fel som med copy(). Vi kan skriva om vårt kopierande program från ovan:

#include <string.h>

int main () {
 char Hello1[] = "Hej! Detta är en lååång sträng.";
 char * Hello2;

 // allokera minne
 Hello2 = new char [ strlen ( Hello1 ) + 1 ];
 
 // utför kopieringen 
 strcpy ( Hello2, Hello1 );

 cout << "Hello1 = '" << Hello1 << "', " << endl
    << "Hello2 = '" << Hello2 << "'" << endl;

 delete [] Hello2;

I övrigt är strcpy() enkel att använda. Det finns en alternativ version av strcpy() som heter strncpy() som kopierar ett visst antal tecken från en sträng. Där måste man dock vara noggrann med att man manuellt ser till att terminatorn hamnar på rätt plats, eftersom strnncpy() inte automatiskt placerar en dylik i destinationssträngen. Vi kan använda oss av strncpy() för att kopiera substrängar.

#include <iostream>
#include <string.h>

int main () {
 char Hello1[] = "Hej! Detta är en lååång sträng.";
 char * Hello2;

 // allokera minne
 Hello2 = new char [ strlen ( "Detta" ) + 1 ];
 
 // utför kopieringen 
 strncpy ( Hello2, Hello1 + 5, 5 );
 Hello2[5] = '\0';
 
 cout << "Hello1 = '" << Hello1 << "', " << endl
    << "Hello2 = '" << Hello2 << "'" << endl;

 delete [] Hello2;
}

Vi vill här kopiera en substräng som börjar på det femte tecknet i Hello1 och är fem tecken lång. Vi använder oss av normal pekararitmetik för att ange minnespositionen för det femte tecknet i Hello1. Den sista parametern är antalet tecken som skall kopieras. Vi måste här manuellt se till att Hello2 termineras med \0 eftersom vi inte kopierade med ett sådant tecken. Notera även att vi kan kontrollera längden på en strängkonstant med hjälp av strlen() för att undvika att vi räknar för hand och gör ett fel. Kör man ovanstående program får man denna utskrift:

% ./CStringSubstring1
Hello1 = 'Hej! Detta är en lååång sträng.', 
Hello2 = 'Detta'
%

En alternativ funktion som kan användas är strdup() som duplicerar en sträng. Enda problemet här är att strdup() använder sig av malloc() för att göra en allokering för den nya strängen, och den allokerade strängen skall således frigöras med free(). Mera information om dessa på avsnittet Minneshantering på C:s vis i Kapitel 12. Använder man strdup() får man alltså inte använda delete för att frigöra minnet. Ett exempel:

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main () {
 char * S1 = "Hello world";
 char * S2;
 
 // utför kopieringen
 S2 = strdup ( S1 );

 cout << "S1 = '" << S1 << "', " << endl
    << "S2 = '" << S2 << "'" << endl;

 // frigör strängen med C:s funktion free()
 free ( S2 );
}

Man bör dock undvika strdup() för att inte blanda ihop allokeringar gjorda med malloc() och new.