Konkret exempel

Vi skall nu se på ett enkelt konkret exempel. Vi kan tänka oss att vi vill på något sätt organisera de anställda på ett företag Foo Factory i olika klasser med olika uppgifter. Vi tänker oss att den viktiga information vi vill lagra om varje anställd är namn och lön. Förutom normala anställda vill vi även ha med chefer och sekreterare. Vi får då klasshierarkin:

Figur 15-1. Klasshierarki

Vi kan först definiera basklassen Employee:

class Employee {
public:
 // konstruktor
 Employee (string Name, float Salary);

 // returnera data
 string name ();
 float salary ();

private:
 // data om den anställda
 string m_Name;
 float m_Salary;
};

Employee::Employee (string Name, float Salary) {
 m_Name = Name;
 m_Salary = Salary; 
}

string Employee::name () {
 return m_Name;
}

float Employee::salary () {
 return m_Salary;
}

Då man skapar ene Employee ger man med som parametrar till konstruktorn personens namn och lön. Vi har endast en konstruktor och inga möjligheter att ändra vare sig lön eller namn på en anställd. Vi skall nu göra vår första ärvning och skapa classen Manager som ärver Employee. Vi antar för enkelhetens skull att varje Manager är chef för 10 anställda:

class Manager : public Employee {
public:
 // konstruktor
 Manager (string Name, float Salary);

private:
 // de anställda chefen ansvarar för
 Employee m_Employees[10];
};

Man definierar alltså ärvning genom att skriva den ärvda klassens namn efter den nya klassens namn. Man sätter ett : som separator. Nyckelordet public förklaras närmare i avsnittet Typer av ärvning. I övrigt så ser klassdefinitionen helt normal ut. Nu kommer dock vårt första problem då vi ska skriva koden för konstruktorn för Manager. Vi måste kunna förmedla parametrar till basklassen Employee så vi kan ge värden åt m_Name och m_Salary. Det finns ett enkelt sätt att skicka med parametrar till en superklass:

Manager::Manager (string Name, float Salary) : Employee (Name, Salary) {
 // initialisera vektor med anställda
 ...
}

Man kan alltså skicka med parametrar till en superklass genom att placera ett : och klassnamnet efter konstruktorimplementationen. Varför gör man det och när måste man det?

Subklasser och konstruktorer

Då man skapar en subklass skapar man även implicit en basklass. Eftersom en Manager är även en Employee måste vi se till att vår klass Manager även initialiseras att vara en Employee. I C++ anropas alltid konstruktorer för basklasser då en subklass skapas. Ordningsföljden är enkel. Först anropas superklassers konstruktorer i ordningsföljd från den första och vidare mot basklassen. I vårt fall anropas konstruktorn för Employee först med de parametrar som gavs med, därefeter konstruktorn för Manager. Om basklassen inte behöver några parametrar kan man lämna bort : och klassnamnet (i vårt fall : Employee (Name, Salary)) från implementationen av konstruktorn. Om basklassen däremot kräver parametrar måste man ha en dylik konstruktion. Man måste alltså alltid passa in konstruktorn så att den passar in med basklassens konstruktor. Basklassens konstruktor körs dock alltid, även om den behöver parametrar eller ej.

Man kan alltså anta och bygga på att konstruktorn för Employee har körts då den egentliga koden för konstruktorn för Manager körs.

Vi kan nu definiera den tredje klassen arbetare i vårt företag, nämligen Secretary. En dylik är även en Employee, men har som extra information den Manager som han/hon är sekreterare åt. Vi kan säga att klassen Secretary has-a Manager. Vi kan definiera klassen på följande sätt:

class Secretary : public Employee {
 // konstruktor
 Secretary (Manager Task, string Name, float Salary);

private:
 // sekreterares 'arbetsuppgift', d.v.s chef
 Manager m_Task;
};

Secretary::Secretary (Manager Task, string Name, float Salary) : Employee (Name, Salary) {
 m_Task = Task;
}

Subklasser och destruktorer

Då objekt förstörs anropas deras destruktorer. I en klasshierarki fungerar det på samma sätt. Jämfört med konstruktorer anropas destruktorer i omvänd ordning, d.v.s. subklassernas destruktorer först, sedan basklassernas. I vårt fall då vi förstör en Secretary anropas först destruktorn för Secretary, därefter destruktorn för Employee och till sist destruktorn för den hypotetiska klassen Person. Destruktorer kan alltså även anta att allt som basklassend efinierat finns intakt, medan en basklass vet ett en subklass redan är förstörd då subklassens destruktor anropas.

Anropa subklassers metoder

Vi kan nu skapa en metod som skriver ut lite information om en Manager. Informationen skall inkludera namn, lön och namnet på alla Employee:s som personen är chef för. Vi behöver då en ny metod till klassen Manager, låt oss kalla den print().

class Manager : public Employee {
 ...
 // ny metod för att skriva ut information
 void print ();
 ...
}

Manager::print () {
 // skriv ut namn och lön
 cout << "Namn: " << name () << ", lön: " << salary () << endl;

 // skriv ut alla 10 anställda
 cout << "Chef för: " << endl;
 for ( int Index = 0; Index < 10; Index++ ) {
  cout << " m_Employees[Index].name () << endl;
 }
}

Vi ser nu att det verkar gå fint för en subklass att anropa metoder i superklassen. Det är exakt så som det är menat, subklasser skall använda sig av den funktionalitet som finns i superklasser. I detta fall är det endast frågan om metoderna salary() och name() från klassen Employee. Eftersom en Manager även är en Employee kan man för ett sådant objekt även anropa dessa metoder. Om man antar att klassen Employee vore ärvd från någon tredje klass, t.ex. Person, och där skulle finnas metoden age(), kunde även denna metod anropas. Subklasser kan alltid anropa superklassers metoder, om man inte skyddat dem speciellt för att förhindra detta (se avsnittet Typer av ärvning).

Diskussion

Denna klasshierarki är ganska långt värdelös, eftersom klasserna inte innehåller några egentliga metoder för att verkligen göra något, eller en viktig data. Den existerar dock endast för att illustrera hur man kan ärva klasser från varandra.