Överlagring av metoder

Vi skall nu se på en annan aspekt av ärvning, d.v.s. hur metoder kan överlagras. Med överlagring av metoder avses att en subklass kan ersätta en metod i en basklass med en egen metod, t.ex. för att specialisera metodens beteende till subklassen i fråga. Varför vill man göra något sådant, räcker det inte med att klasser kan anropa metoder ur sina basklasser och skapa nya metoder? Nej, i många fall vill man t.ex. i en basklass skapa ett enhetligt gränssnitt som definierar alla metoder som skall implementeras, och sedan är det upp till de olika subklasserna att implementera dessa metoder på ett sätt som lämpar sig för dem. Om vi tänker oss Foo Factory-exemplet ovan kunde vi tänka oss att definiera en metod void doWork(); för klassen Employee. Men eftersom klassen Employee inte känner till sna subklasser och därför inte vet hur t.ex. en Manager arbetar kan man omöjligt i den metoden ge koden för hur Manager skall utföra sitt arbete. Däremot kan metoden innehålla kod för hur Employee skall utföra sitt arbete. Därefter kan klasserna Manager och Secretary överlagra metoden doWork() och där implementera den kod som representerar det arbete som dessa klasser utför.

Virtuella metoder

För att kunna överlagra metoder behövs i C++ ett koncept som heter virtuella metoder. En virtuell metod är en metod som kan överlagras. Inga andra metoder än virtuella metoder kan överlagras. Vi skall senare redogöra för varför det är så. En virtuell metod känneteckans av att den har nycklordet virtual före metoddefinitionen. För att titta närmare på virtuella metoder skall vi titta på en ny klasshierarki, nämligen en för att hantera olika geometriska figurer. De figurer vi vill representera är fyrkanter, trianglar och cirklar. Vi kommer att använda oss av klassen Coordinate som definierades i Kapitel 14. Eftersom vi vet att varje av dessa figurer är, just det, en figur definieras en gemensam basklass Shape som de olika klasserna ärver. Denna klass innehåller några virtuella metoder som subklasserna förutsätts överlagra.

Figur 15-2. Klasshierarki över figurer

Först definieras klassen Shape:

class Shape {
public:
 // konstruktor
 Shape (const Coordinate & Origin);
 
 // virtuella metoder för area och omkrets
 virtual float area () const;
 virtual float circum () const;

 // position för figuren
 const Coordinate & origin () const;
 void setOrigin (const Coordinate & Origin);

private:
 // position
 Coordinate m_Origin;
};

Shape::Shape (const Coordinate & Origin) {
 m_Origin = Origin;
}

float Shape::area () const {
 return 0;
}

float Shape::circum () const {
 return 0;
}

const Coordinate & Shape::origin () const {
 return m_Origin;
}

void Shape::setOrigin (const Coordinate & Origin) {
 m_Origin = Origin;
}

Klassen Shape innehåller förutom de två virtuella metoderna area() och circum() (omkrets) även en konstruktor och en position. Positionen för figuren är en gemensam datamedlem, d.v.s. alla figurer har en viss position, därför är den definierad för klassen Shape. Subklasser kan accessera sin position via metoderna origin() och setOrigin(). Eftersom konstruktorn för Shape behöver en parameter måste subklasser anropa denna och ge en Coordinate som parameter. Subklasser skall överlagra de virtuella metoderna, därför är de implementerade så att de alltid returnerar 0 för dessa metoder. I framtiden kanske man även behöver olika andra datamedlemmar som är gemensamma för alla subklasser, t.ex. en färg el.dyl., och då kan de placeras i klassen Shape. Vi kan om vi vill skapa objekt av typen Shape, men de är relativt värdelösa då vi inte kan göra något med dem. Istället definieras en klass Circle, som är exakt samma klass som i Kapitel 14, men med de två virtuella metoderna definierade:

class Circle : public Shape {
public:
 // konstruktor
 Circle (const Coordinate & Origin, float Radius);

 // överlagrade metoder
 virtual float area () const;
 virtual float circum () const;
 
 // accessera radien
 float radius () const;
 void setRadius (float Radius);

private:
 // radie
 float m_Radius;
};

Circle::Circle (const Coordinate & Origin, float Radius) : Shape (Origin) {
 m_Radius = Radius;
}
 
float Circle::radius () const {
 return m_Radius;
}

void Circle::setRadius (float Radius) {
 m_Radius = Radius;
}

float Circle::area () const {
 // returnera en cirkles area
 return 3.14 * m_Radius * m_Radius;
}

float Circle::circum () const {
 // returnera en cirkles omkrets
 return 2 * 3.14 * m_Radius;
}

Metoderna måste i subklasser som ämnar överlagra dem även deklareras och ges typen virtual. Man säger då åt kompilatorn att denna klass innehåller en implementation av de virtuella metoderna area() och circum(). Sedan då de implementeras är det inget speciellt jämfört med implementationen för Shape, inga extra definitioner. De skiljer sig dock till den grad att de returnerar en cirkels radie respektive omkrets. Vi definierar ännu en klass för att represententera en rektangel, nämligen Rectangle. Vi antar för enkelhetens skull att de rektanglar som används är rätvinkliga.

class Rectangle : public Shape {
public:
 // konstruktor
 Rectangle (const Coordinate & Origin,
       const Coordinate & Corner1, const Coordinate & Corner2,
       const Coordinate & Corner3, const Coordinate & Corner4);

 // överlagrade metoder
 virtual float area () const;
 virtual float circum () const;

private:
 // de fyra hörnpunkterna
 Coordinate m_Corners[4];
};

Vi implementerar inte dessa metoder, eftersom de är relativt lika de för klassen Circle.

Privata metoder

Vi får ett litet problem då vi skall beräkna omkretsen och radien för en Rectangle, nämligen hur skall vi få reda på avståndet mellan två punkter så att vi kan beräkna sidornas längd? Vi kan använda Pythagoras för det och göra beräkningen i metoderna area() och circum(), men det vore dumt att placera samma kod i två olika metoder. En lösning är att definiera en privat metod för klassen Rectangle som gör denna beräkning. Vi kan göra följande addition:

class Rectangle : public Shape {
 ...
private:
 // beräkna avstånd mellan två punkter
 float distance (const Coordinate & C1, const Coordinate & C2) const;

 // de fyra hörnpunkterna
 Coordinate m_Corners[4];
};

Metoden kan sedan implementeras på följande sätt:

float Rectangle::distance (const Coordinate & C1, const Coordinate & C2) const {
 float X = C1.x () - C2.x ();
 float Y = C1.y () - C2.y ();
 return sqrt ( (X * X) + (Y * Y));
}

Metoder kan alltså definieras som private om man vill. En sådan emtod kan endast användas av klassen själv, ingen annan kommer åt den, inte ens subklasser. Privata metoder används vanligen för att flytta ofta använda operationer till skilda metoder, eller för att modularisera något internt förfarande. Vi kommer i framtiden att använda privata metoder nu och då i olika klasser. För att ovanstpende kod skall vara kompilerbar bör man inkludera headefilen math.h och länka in biblioteket libm som innehåller matematikfunktionerna. Se Kapitel 13 för information om hur man gör detta.

Om man tänker logiskt och objektorienterat hör ovanstående klass egentligen inte hemma i klassen Rectangle, utan i klassen Coordinate. Den kunde flyttas dit och definieras som en public metod. Då bör metoden ändras så att den tar endast en parameter och beräknar avståndet mellan den givna parameterkoordinaten och det aktuella objektet.

Dynamisk bindning

Vi kan för vår figur-klasshierarki tänka oss att skapa en funktion som skulle skriva ut arean och omkretsen för en given figur. Denna skulle vara en fristående funktion som inte tillhör någon klass. Vi får dok här ett litet probelm. Vi har ju figurer av minst tre olika typer, nämligen Circle, Rectangle och Triangle (ej definierad). Måste vi då ha tre olika funktioner för att skriva ut dessa:

void printCircle (const Circle & C);
void printRectangle (const Rectangle & R);
void printTriangle (const Triangle & T);

Verkar en aning ineffektivt coh arbetsdrygt. Istället kan vi ta fasta på att alla figurer har basklassen Shape och istället använda dynamisk bindning av metodanropen för area() och circum(). Vi definierar funktionen på följande sätt:

void print (const Shape & S) {
  cout << "Arean: " << S.area ()
    << ", omkretsen: " << S.circum () << endl;
}

Vi tar alltså som parameter en Shape. Vi kan då i anropande funktioner t.ex. göra följande:

int main () {
 Coordinate Origin ( 10, 10 );
 Coordinate Corner1 (0, 0 ), Corner2 ( 3, 0 );
 Coordinate Corner3 ( 3, 3 ), Corner4 ( 0, 3 );
 
 // skapa en cirkel och rektangel
 Circle C ( Origin, 5.0 );
 Rectangle R (Origin, Corner1, Corner2, Corner3, Corner4 );

 // skriv ut arean och omkretsen
 print ( C );
 print ( R );
}

Här ger vi parametrar av typen Circle och Rectangle till en funktion som skall ha parametrar av typen Shape. Verkar konstigt, eller hur. Kom då ihåg att varje subklass är även av sin basklass' typ, d.v.s. varje Circle är även en Shape. Tvärtom gäller förstås inte. Därför fungerar detta. När sedan metoderna area() och circum() exekveras i print() händer något som kallas dynamisk bindning. Programmet utför här en kontroll av vilken typ av klass parametern S egentligen är, och utför sedan denna metod. Tekniskt sätt så innehåller varje objekt en gömd tabell med adresser till de virtuella funktioner just det objektet skall använda. När en virtuell metod sedan utförs görs en kontroll mot denna tabell och adressen för den korrekta metoden hämtas och metoden utförs. Om en subklass inte har en överlagrad metod innehåller tabellen adressen för basklassens metod. I normala fall då det är frågan om en metod som inte är virtuell görs ingen dylik operation, istället utförs den inkompilerade koden direkt. Det är alltså till viss grad långsammare att ha virtuella metoder p.g.a. denna tabellsökning, men flexibiliteten hos virtuella metoder är enorm. Därför tvingas man i C++ även klart definiera vilka metoder som är virtuella så att kompilatorn vet vilka klasser som skall ha en metodtabell, och vilke metoder som skall palceras i tabellen.

Om en klass inte överlagrar en viss virtuell metod används den senast definierade versionen. Det är alltså inget tvång att överlagra en virtuell metod och den ursprungliga duger.

Dynamisk bindning och destruktorer

En klass som har en destruktor där man refererar till den genom dess basklass, måste ha destruktorn virtuell. Vi kan tänka oss ett exempel där vi har en funktion för att radera objekt som allokerats dynamiskt (se Kapitel 17). Den kan se ut på följande sätt:

void destroy (Shape * S) {
 delete S;
}

Vi kan anta att alla figur-klasses har en destruktor. I koden ovan kommer endast destruktorn för klassen Shape att utföras, inte destruktorn för den egentliga subklass som objektet representerar. Om vi skickar en Circle vill vi att destruktorn för Circle skall utföras först, och därefter destrutorn för Shape. Så händer dock inte här. Lösningen är att göra alla subklassers destruktorer virtuella. Då utförs de alla och i korrekt ordning. Att göra en destruktorn virtuell innebär endast att nyckelordet virtual placeras före destruktordefinitionen.

Abstrakta klasser

Vi har nu tittat på basklasser och olika subklasser och märkt att basklasser är en bra metod för att definiera ett gränssnitt som subklasser skall följa, och möjligen ändra funktionalitet för någon metod. Låt oss hypotetiskt tänka att det i en basklass, t.ex. Shape finns en eller flera metoder som det helt enkelt inte är möjligt att implementera, för att de är meningslösa på den nivån, eller om vi skulle vilja hindra programmeraren att instantiera objekt av basklassen. I vår enkla figur-hierarki är det fullt möjligt att skapa objekt av typen Shape, även om man inte har någon glädje av dem. Det finns ett sätt att hindra detta, samt att inte behöva implementera onödiga metoder. Man kan deklarera en metod att vara rent virtuell. En sådan metod innehåller ingen implementation överhuvudtaget. Om vi vill göra metoderna area() och circum() rent virtuella i Shape kan vi göra på följande sätt:

class Shape {
public:
 // konstruktor
 Shape (const Coordinate & Origin);
 
 // rent virtuella metoder för area och omkrets
 virtual float area () const = 0;
 virtual float circum () const = 0;

 // position för figuren
 const Coordinate & origin () const;
 void setOrigin (const Coordinate & Origin);

private:
 // position
 Coordinate m_Origin;
};

Enda skillnaden är att vi placerade = 0 efter metoddefinitionen i klassdefinitionen. Metoderna är nu rent virtuella, och har därför ingen implementationskod i klassen Shape.

Det är inte tillåtet att instantiera en klass med rent virtuella metoder. Dylika klasser kallas abstrakta basklasser, eftersom de endast kan fungera som bas för andra klasser som ärer dem och överlagrar de metoder som är rent virtuella. På detta sätt kan vi hindra att programmerare instantierar vår klass Shape. Subklasser till en ABK måste inte överlagra alla rent virtuella metoder, men så länge som ens en metod är oimplementerad kan man inte instantiera en klass.