Manipulera tecken

Många program behöver manipulera tecken i strängar direkt för att utföra någon viss operation. Man kan accessera tecknen enkelt via operatorn [] eller metoden at() och på så vis direkt använda de char:s som stängen är uååbyggd av. Det är dock arbetsdrygt och ganska svårt att på bas en char veta vad det är för typ av tecken. Program kan t.ex. behöva kontrollera om ett tecken är en siffra, en bokstav, whitespace o.s.v. Skall man göra detta manuellt varje gång det behövs blir program mycket svårare att skriva. Det är även skillnad på vilka tecken som kan räknas som alfanumeriska, beroende på vilken locale som används. En locale bestämmer olika aspekter på ett systems inställningar, såsom tid, teckentabeller o.s.v. Våra normala skandinaviska tecken å, ä, ö, Å, Ä och Ö är inte bokstäver i alla locales.

Man kan använda sig av en mängd funktioner som finns definierade i headefilen ctype.h för att känna igen och klassificera olika tecken. De olika funktionerna är:

Alla dessa metoder tar som parameter en int, men man kan förstås även skicka en char. Alla returnerar en int med värdet 0 då det givna teckent inte uppfyllde kriterierna och annars ett annat värde. Vi kan göra ett enkelt program för att kontrollera om en given sträng kan vara ett giltigt socialskyddssignum:

#include <iostream>
#include <string>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>

bool okSignum (const string & Data) {
 // är längde ok?
 if ( Data.length () != 11 ) 
	// kan inte vara ett signum
	return false;
 
 // först skall vi ha 6 siffror
 for ( int Index = 0; Index < 6; Index++ ) {
	if ( ! isdigit ( Data[Index] ) ) {
	 // ingen siffra
	 return false;
	}
 }

 // nästa skall vara ett '-'
 if ( Data[6] != '-' )
  // inget '-'
  return false;
 
 // sedan 4 alfanumeriska tecken
 for ( int Index = 7; Index < 11; Index++ ) {
  if ( ! isalnum ( Data[Index] ) ) {
   // ingen siffra
   return false;
  }
 }

 // det kan vara ett signum
 return true;
}

int main (int argc, char * argv[]) {
 // verifiera antal parametrar
 if ( argc != 2 ) {
  cout << "Fel antal parametrar!" << endl;
  cout << "Användning: " << argv[0] << " signum" << endl;
  return EXIT_FAILURE;
 }
 
 string Signum = argv[1];

 // kolla ifall det är ett signum
 if ( okSignum ( Signum ) ) {
  cout << Signum << " kan vara ett giltigt socialskyddssignum." << endl;
 }
 else {
  cout << Signum << " är inte ett giltigt socialskyddssignum." << endl;
 }
}

Programmet kontrollerar inte att födelsedatumen är giltig, ej heller att slutdelen är giltig. För det finns det speciella algoritmer som faller utanför detta kompendiums omfång.

Konvertera tecken

Två speciella funktioner kan användas för att konvertera tecken till versaler respektive gemener. Dessa funktioner finns definierade i headefilen ctype.h och heter toupper() och tolower(). Båda tar som argument en int (ett tecken) och returnerar det konverterade tecknet. Ifall tecknet inte kunde konverteras returneras tecknet oförändrat. Vi kan göra två funktioner för att konvertera alla tecken i en sträng till versaler respektive gemener:

#include <iostream>
#include <string>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>

string toUpper (const string & Data) {
 string Resultat;

 // reservera korrekt antal tecken
 Resultat.resize ( Data.length () );
 
 // iterera över hela strängen
 for ( unsigned int Index = 0; Index < Data.length (); Index++ ) {
	Resultat[Index] = toupper ( Data[Index] );
 }

 return Resultat;
}

string toLower (const string & Data) {
 string Resultat;

 // reservera korrekt antal tecken
 Resultat.resize ( Data.length () );
 
 // iterera över hela strängen
 for ( unsigned int Index = 0; Index < Data.length (); Index++ ) {
	Resultat[Index] = tolower ( Data[Index] );
 }

 return Resultat;
}

Vi kan sedan lägga till ett litet hivudprogram för att testa hur dessa funktioner fungerar:

int main (int argc, char * argv[]) {
 // verifiera antal parametrar
 if ( argc != 2 ) {
  cout << "Fel antal parametrar!" << endl;
  cout << "Användning: " << argv[0] << " signum" << endl;
  return EXIT_FAILURE;
 }
 
 string S = argv[1];

 // konvertera och skriv ut
 cout << "Som versaler: " << toUpper ( S ) << endl;
 cout << "Som gemener: " << toLower ( S ) << endl;
}

Kör man programmet kan man t.ex. få följande resultat:

% ./Convert "Ett litet test, 123!"
Som versaler: ETT LITET TEST, 123!
Som gemener: ett litet test, 123!
%