Ett konkret exempel

Vi skall nu visa hur man kan typparametrisera vår klass Stack så att den accepterar vilken datatyp som helst:

template<class T>
class Stack {
public:
 // exceptions
 enum Exception { Underflow };
  
 // konstruktor
 Stack () : Top(0) { };
 ~Stack ();

 // metoder för stackmanipulation
 void push (const T & Data);
 T pop ();

private:
 // ett element i stacken
 struct Element {
  // data för detta element
  T Data;
  // nästa element under detta i stacken
  Element * Previous; 
 };

 // stackens topp
 Element * Top;
};

// destruktor
template<class T>
Stack<T>:~Stack () {
 // radera alla element
 try {
	while ( pop () );
 }
 catch ( Exception E ) {
	// stacken tom
 }
}

// push:a ett element på stacken
template<class T>
void Stack<T>::push (const T & Data) {
 // skapa nytt element
 Element * New = new Element;
 New->Data = Data;
 New->Previous = Top;

 // nytt toppelement
 Top = New;
}

// pop:a ett element från stacken
template<class T>
T Stack<T>::pop () {
 // är stacken tom?
 if ( Top == 0 ) {
  // stacken tom
  throw Underflow;
 }
 
 // spara data som är lagret i elementet
 T Data = Top->Data;

 // spara pekare till det element som blir nytt topp-element
 Element * Tmp = Top;
 Top = Top->Previous;

 // frigör minne och återvänd
 delete Tmp;
 return Data;
}

Man definierar en templateklass genom att placera template<class T> framför klassdeklarationen. Parametern T kan heta vad som helst, men ofta används T eller Type. Här är T en parameter som representerar den datatyp som stacken skall använda. Det är en helt generisk typ, d.v.s. den kan vara vilken datatyp som helst. Alla förekomster av char har ersatts med vår nya typ T. Samma template<class T> måste även placeras före metoddefinitionerna, samt även ett <T> mellan klassens namn och ::. Det hela ser tyvärr ganska fult ut. Man kan om man vill skriva template<class T> på samma rad som själva metod- eller klasdefintionen, men detta sätt är det som förekommer mest. Datatypen T används som parameter, returvärde, lokala värden och som del i den struct som definierats. Man kan tolka T som en helt vanlig datatyp.

Instantiering av templateklasser

Nu har vi alltså definierat en första templateklass, nu är det dags att använda den också. Som man kunde gissa är även där syntaxen lite speciell. För att instantiera en Stack som fungerar på datatypen int kan vi använda följande sats:

Stack<int> IntStack;

Denna kan sedan användas efter deklarationen precis som en vanlig stack utan extra "påhäng". Om man vill skicka stacken som en parameter till en funktion el.dyl. måste man använda det fulla namnet Stack<int>. Vi kan även instantiera en strängstack och en floatstack:

Stack<string> S1;
Stack<float> Values;

Vikan göra ett enkelt program som använder sig av en stack av int enligt följande (det är en adaption av programmet i Kapitel 12):

int main () {
 Stack<int> S;
 char Choice = ' ';
 int Data;
 
 // iterera tills användaren vill avsluta
 while ( Choice != '3' ) {
  cout << "Välj: " << endl << "1 - push" << endl << "2 - pop" << endl;
  cout << "3 - sluta " << endl << "-> ";

  // läs in ett menyval
  cin >> Choice;

  // vad vill användaren göra
  switch ( Choice ) {
  case '1' :
    cout << "Elementets värde: ";
    cin >> Data;
    S.push ( Data );
    break;

  case '2' :
   // försök poppa ett element
   try {
    Data = S.pop ();
    cout << "Poppade: " << Data << endl;
   }
   catch ( Stack<int>::Exception E ) {
    // stacken top
    cout << "Stacken tom!" << endl;
   }
   break;
  }
 }
}

Notera att stacken är definierad som Stack<int> S; och att vi således måste även använda samma typdefinition då vi fångar en excaption, alltså Stack<int>::Exception E.

Vi kan själv klart använda oss av olika instatieringar av vår Stack-klass i samma program, även samma funktion eller metod.