Multipla parametrar

Exemplet ovan använder sig av endast en typparameter, men det finns inget som hindrar att man använder två eller flera. De olika typerna är totalt oberoende av varandra. Vi kan se på en enkel klass som lagrar par av data, t.ex. en person och dennas socialskyddsnummer.

template<class T1, class T2>
class Pair {
public:
 // konstruktor
 Pair (const T1 & V1, const T2 & V2) : m_First(V1), m_Second(V2) { };

 // accessera de olika värdena
 T1 first () { return m_First; }
 T2 second () { return m_Second; };

private:
 // våra två element
 T1 m_First;
 T2 m_Second;
};

Denna klass är så enkel att alla metoder är definierade direkt i dess class-deklaration. Vi har två typer, T1 och T2 som definierar de datatyper som vi kan göra par av. Det är ingen skillnad vilka datatyper vi använder oss av. Vi separerar de två typerna med hjälp av ett kommatecken i template<class T1, class T2> -definitionen. Ett enkelt exempel som instantierar en klass som använder sig av int-string-par:

int main () {
 Pair<int,string> * Persons[2];
 int Id;
 string Name;
 
 // iterera och mata in data om personerna
 for ( int Index = 0; Index < 2; Index++ ) {
  cout << "Ge id: ";
  cin >> Id;
  cout << "Ge namn: ";
  cin >> Name;
  Persons[Index] = new Pair<int,string> ( Id, Name );
 }

 // skriv ut våra personer
 for ( int Index = 0; Index < 2; Index++ ) {
  cout << "Person " << Index;
  cout << ", id: " << Persons[Index]->first ()
     << ", name: " << Persons[Index]->second () << endl;

  // frigör minne
  delete Persons[Index];
 }
}

Programmet är ganska enkelt att förstå. Vi deklarerar här en vektor som innehåller Pair<int, string>.

Det är även fullt möjligt att använda templates som har andra templates som typer. Vi kan t.ex. definiera en stack av stackar av double med följande anrop:

Stack< Stack<double> > WeirdStack;

Varje element i den "yttre" stacken är nu en annan stack som hanterar parametrara av typen double. Notera att man måste sätta minst ett mellanrum mellan de två > i definitionen för att särskilja definitionen från inputoperatorn >>.

Definiera lättare namn

Det kan i ibland bli ganska svåra och oöverksådligt långa namn på datatyper. Det är enkelt att tappa bort vilket som är namnet på datatyperna och vilket är namnet på den egentliga variabeln. Vi kan ta som exempel en prioritetskö som använder sig av datatypen Element *. Den normala definitionen när vi vill deklarera en variabel vore då t.ex.:

PriorityQueue<Element *> Queue1;

Vi kan med hjälp av en typedef göra namnet lättare att använda så vi slipper de fula < och > som följer med templateinstantieringar:

// definiera en lättare typ
typedef PriorityQueue<Element *> ElementQ;

// använd denna nya typ
ElementQ Queue1;

En hel del enklare eller hur? Detta är en av de få situationer där man normalt använder sig av typedef.