Avbryta och fortsätta slingor

Avbrytning med break

I vissa fall kan det vara nödvändigt att i en slingas kropp kunna antingen avsluta hela slingan eller hoppa till slingans start. Det första kan göras med en break-sats. Denna avslutar den innersta slingen och fortsätter på raden omedelbart efter slingan. Allmänt ser det ut t.ex.:

while ( villkor ) {
  sats1;
  break;
  sats2;
}
sats3;

I detta fall kommer break att omedelbart avsluta slingan och hoppa till raden direkt efter slingan, d.v.s. raden där sats3 finns. sats2 kommer således aldrig att utföras! Ett användingsområde för slingor i iterationssammanhang är för att avsluta en evig slinga:

// en evig slinga med hjälp av en for-slinga
for ( ; ; ) {
  // gör något
  ...

  // ett villkor A säger att vi skall avsluta slingan
  if ( A ) {
    break;
  }
}

I de flesta fall kan man dock undvika att använda en dylik konstruktion (som ju kan vara svårläslig i vissa fall) genom att göra en normal while-slinga med villkoret A som slingans villkor. Andra användingsområden för break finns i kapitlet om flödeskontroll (se Kapitel 6).

Fortsättning med continue

I motsats till att avsluta en slinga tvärt kanske man vill kunna göra något som säger att "denna iteration är nu klar, testa villkoret på nytt och fortsätt därifrån". Detta görs med hjälp av satsen continue. Den allmänna formen för continue är:


while ( villkor ) {
  sats1;
  continue;
  sats2;
}
sats3;

I detta fall kommer continue att åstadkomma att exekveringen av slingan fortsätter från villkor. Resten av slingan hoppas således helt över, och sats2 kommer även i detta fall aldrig att utföras! Slingan avslutas dock inte, utan endast villkor kan avgöra detta.

Konstruktioner med continue kan vara praktiska om man har djupt nästlade villkorssatser och vill kunna "starta om" en slinga som innehåller dessa. Då en for-slinga används åstadkommer continue att exekveringen fortsätter från slingans inkrementeringsdel, medan while- eller do-while-slingor fortsätter exekveringen från slingans villkorsdel. Då man använder while-slingor bör man således se upp så man inte i misstag hoppar över den delen av slingan som t.ex. inkrementerar en variabel eftersom det skulle åstadkomma en evig slinga.