Logiska operatorer

Den allmänna formen för en if-sats är ju:
if ( villkor )
  sats;
Delen villkor har i exemplen ovan varit ett enda uttryck, men C++ tillåter att flera uttryck grupperas samman med hjälp av logiska operatorer. På detta sätt kan man uttrycka förhållanden som och, eller och inte. Operatorerna är i C++ &&, || respektive !.

Varning

Blanda inte ihop de logiska operatorerna && och || med de binära operatorerna & och |. I många fall är det helt korrekt C++ att använda de binära operatorerna i t.ex. if-satser, och kompilatorn kommer att godkänna det, även om det inte är vad som avses

Ett kort exempel på hur operatorn && kan användas för att kombinera två uttryck:

float Rot;
cin >> Rot;
// är Rot inom ett litet intervall från Pi?
if ( Rot > 3.14158 && Rot < 3.14160 ) {
  // talet är väldigt nära Pi
  cout << "Talet " << Tal << " är nära talet Pi." << endl;
}

Här kommer if-satsens kropp att utföras om och endast om Rot uppfyller båda kraven, det räcker inte med endast det ena. För att kolla om ett uttryck eller ett annar gäller illustreras av följande exempel. Här visas även hur flera än två uttryck kan kombinera tillsammans.

char Menyval;
cin >> Menyval;
// skall foo utföras?
if ( Menyval == 's' || Menyval == 'S' || Menyval == '1' ) {
  // jep, utför foo
  foo ();
}

Operatorn ! används för att negera en utsaga. Ett uttryck för olika med kan således skrivas:

if ( ! Ar == 1972 ) {
  ...
}

Ovannämnda exempel kunde mera lättläst skrivas Ar != 1972. När man konstruerar logiska uttryck bör man tänka på operatorernas precedens (se avsnittet Precedens i Kapitel 3) för att undvika uttryck som evalueras på fel sätt. Är man inte säker på precedensen kan man kombinera uttryck med parenteser (se avsnittet Kombinera uttryck).

Lazy evaluation

C++ använder sig av en finess som kallas lazy evaluation. Detta innebär att då sanningsvärdet för en utsaga beräknas evalueras uttryck från vänster till höger ända tills utsagans värde är klart. Om utsagans värde klarnar för hela uttrycket evaluerats ignoreras resten. I en allmän form med operatorn && kan det se ut:

if ( A && B && C && D ) {
 ...
}

Antag att A, B, C och D är uttryck av något slag. Eftersom && sammanbinder dem alla måste alla uttryck evalueras till true för att if-satsen skall utföras. Om t.ex. B evalueras till false kommer ju hela uttrycket att få värdet false, och det är ingen ide att evaluera C och D. I ett ekvivalent exempel, men med && ersatt med || kommer evalueringen ett stanna så fort ett av uttrycken evalueras till true, eftersom hela uttrycket då måste evalueras till true.

Ett bra exempel på hur lazy evaluation ofta används är:

if ( X != 0 && 4/X < 3 ) {
 ...
}

Här kan vi ju i misstag dividera med 0 om inte kontrollen X != 0 funnits. Om X har värdet 0 kommer hela uttrycket i vilket fall som helst att få värdet false, så 4/X < 3 evalueras aldrig.

Kombinera uttryck

För att kombinera uttryck tillsammans kan man använda sig av normala parenteser, precis som i logiken. Om man t.ex. vill att uttycket A eller B skall gälla, och uttrycken C eller D, kan man skriva det på följande sätt:

if ( ( A || B ) && ( C || D ) ) {
 ...
}

Man bör komma ihåg att operatorn && har högre prcedens än ||, så ovanstående hade utan parenteser egentligen tolkats på följande sätt:

if ( A || (B && C) || D ) {
 ...
}

Alltså inte exakt vad som avsågs. Parenteser evalueras först, börjande från den innersta parentesen, precis enligt normala precedensregler. Det kan vara värt att kontrollera sina logiska uttryck om man har ett program som beter sig konstigt.