Läsa från en fil

Att läsa från en fil är enkelt i C++. Exakt samma syntax används som då man läser från cin. Först måste man dock öppna en fil för läsning. Detta sker genom att skapa en instans av klassen ifstream. Denna tar som argument ett filnamn som skall vara en C-sträng (inte string). Allmänt görs det på föjande sätt:

#include <fstream>

ofstream namn (filnamn);

Alla filrelaterade streamklasser finns definierade i headerfilen fstream. Om man vill initiera en ifstream med ett filnamn som finns i en string man man använda dess metod c_str() för att få en C-sträng som kan användas. En alternativ konstruktor finns som tar som andra argument en bitmask som representerar önskad funktionalitet hos filen:

ofstream namn (filnamn, openmode mask);

De olika konstanter som kan or:as ihop är definierade i klassen ios. De värden som påverkar ifstream är följande:

Man bör alltid kolla ifall filen kunde öppnas innan man försöker läsa data från den. Ifall filen inte existerar eller programmet inte har rätt att läsa filen kommer objektet inte att kunna användas för läsning. Man kan kolla detta med metoden good() eller med den överlagrade operatorn ! enligt följande:

ifstream Fil ( "filnamn");

// använd antingen:
if ( ! Fil ) {
 // kunde inte öppna filen
}

// eller:
if ( ! Fil.good () ) {
 // kunde inte öppna filen
}

Vilken man använder har ingen betydelse.

Vi kan nu skapa ett enkelt program som öppnar en fil för läsning och läser samt räknar alla ord som finns i filen:

#include <fstream>
#include <string>

int main (int argc, char * argv[]) {
 int Antal = 0;
 string Ord;
 
 // har vi tillräckligt parametrar?
 if ( argc != 2 ) {
  cout << "Fel antal parametrar!" << endl;
  cout << "Användning: " << argv[0] << " filnamn" << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // öppna en fil
 ifstream Data ( argv[1] );
 if ( ! Data ) {
  // kunde inte öppna filen
  cout << "Kunde inte öppna filen: " << argv[1] << endl;
  exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // iterera över all ord i filen
 while ( Data >> Ord ) {
  // öka antalet lästa ord
  Antal++;
 }

 // skriv ett svar
 cout << "Läste " << Antal << " ord." << endl;
}

Notera att vi inkluderar headerfilen fstream, och inte iostream som normalt. Data kan läsas från en ifstream exakt på samma sätt som från cin, d.v.s. alla primitiva datatyper kan läsas så väl som strängar.

Avsluta inläsning

Inläsning avslutas vanligen då man läst in den mängd data som behövs eller då slutet på filen nåtts. Den första möjligheten är lätt att hantera, eftersom programmet då vet hur den inlästa filen ser ut och vad som kan förväntas. Om programmet däremot inte vet någonting om den lästa filen vill man kanske läsa till till filens slut, d.v.s. end-of-file. Man kan kolla om en ifstream (och även en istream som t.ex. cin) har nått slutet på filen med metoden eof(). Denna returnerar true då slutet nåtts och false ifall mera data kan läsas. Programmet ovan använder sig av funktionaliteten att alla stream-klasser alltid returnerar sig själv vid läsning och skrivning med >> respektive <<, och en misslyckad läsning returnerar 0.

// iterera över all ord i filen
while ( Data >> Ord ) {
 // öka antalet lästa ord
 Antal++;
}

Så stream:en Data returneras efter varje >>-operation, och den sista operationen som misslyckas returnerar 0 eller false. För mera information om den överlagrade operatorn fungerar se Kapitel 22 och Kapitel 21. Vi kunde skriva om den del av koden som sköter inläsningen i programmet ovan till detta:

// iterera över all ord i filen
while ( ! Data.eof () ) {
 // läs ett ord
 if ( Data >> Ord ) {
  // öka antalet lästa ord
  Antal++;
 }
}

Varför måste vi ha en if-sats runt inläsningen? Om vi inte har denna där kommer även den sista inläsningen som ju läser något som inte existerar, att även räknas med. Flaggan eof() sätts inte förrän efter att någon operation läst data som inte finns. Klassen kan inte veta ifall det finns mera data eller inte förrän någonting försöker läsa något som inte finns. På detta sätt räknar vi med endast de ord som vi lyckades läsa.

Ett alternativt sätt att åstadkomma samma funktionalitet är att använda fail() istället för eof() i koden ovan. Denna metod anger ifall nästa operation kommer att misslyckas eller inte. Den kan dock inte heller vet i förväg om nästa läsning kommer till filens slut, utan den kan endast på bas av status hos objektet i anropsögonblicket veta ifall nästa operation kommer att misslyckas.

Läsa teckenvis

Man kan förutom att läsa data från en ifstream (eller t.ex. cin) även läsa data tecken för tecken, eller ett antal tecken på en gång. Beroende på tillämpningen kan detta vara vad som behövs. För att läsa tecken för tecken används metoden get() med olika argument. Den enklaste formen används på följande sätt:

char Tecken
enFil.get ( Tecken );

Metoden get() läser alla tecken som finns i filen, även olika former av whitespace (mellanslag, tabulatorer m.m.), medan de olika formerna av >> hoppar över whitespace. man bör sålunda använda t.ex. get() då man vill åt exakt det som finns i en fil.

Andra versioner av get() tar som parametrar en C-sträng, d.v.s. en char *. Med dessa kan man läsa ett antal tecken upp till ett givet maximum eller tills ett givet termineringstecken påträffas. Dessa ser ut på följande sätt:

char Buffer [storlek];
enFil.get ( Buffer, storlek );
// eller
enFil.get ( Buffer, storlek, terminator );

Dessa metoder läser maximalt storlek - 1 tecken in i den buffer som ges med som parameter. Denna måste förstås ha utrymme för alla dessa tecken. Det sista teckent sätts alltid till 0 för att terminera strängen. Så om storleken ges till 10 läses endast maximalt 9 tecken in medan det tionde sätts till '\0'. Metoden läser i den första utformningen ända tills ett radbytestecken ('\n') hittas. I den andra formen kan man själv specidicera vilket tecken som skall vara det terminerande. Vill man läsa rader är '\n' lämpligt, men vill man t.ex. läsa ord kan man separera på ett mellanslag istället med ' '.

Dessa två varianter av get() har ett problem. De läser inte bort det tecken som terminerade inläsningen. Om vi t.ex. terminerar på ett '\n' läser get() inte bort teckent, utan det finns kvar då nästa läsning utförs. Vi måste manuellt läsa bort tecknet, t.ex. med en annan get(). En aning arbetsdrygt. Vi kan göra ett program som räknar antalet rader i ett program (en form av programmet wc) enligt följande:

#include <fstream>

int main (int argc, char * argv[]) {
 int Antal = 0;
 char Buffer [250];
 
 // kontrollera argument till main()
 ...

 // öppna en fil, samma 
 ifstream Data ( argv[1] );

 // felhantering från exemplen ovan
 ...

 // läs rad för rad
 while ( Data.get ( Buffer, 250 ) ) {
  // läs det '\n' som finns
  Data.get (Newline);
  
  // öka antalet lästa tecken
  Antal++;
 }

 // skriv ett svar
 cout << "Läste " << Antal << " tecken." << endl;
}

Vissa delar är bortlämnade, men de är identiska med programmen ovan. Notera att vi har en extra

Data.get (Newline);

för att läsa bort det radbytestecken som terminerade inläsningen. Programmet antar att de inlästa raderna är under 250 tecken långa, annars utförs flera läsningar på samma rad och raden räknas multipelt med i antalet rader och vi får ett felaktigt resultat.

En sista form av att läsa teckenvis är med metoden read(). Den skiljer sig från get() i och med att den int har något speciellt tecken som terminerar inläsningen, utan det givna antalet tecken läses alltid in. Den terminerar dock då slutet på filen nåtts. Metoden placerar inget '\0' som det sista tecknet, utan den läser hela den givna buffern full med data (om så mycket data kunde läsas). Använd denna endast om du vet vad du gör! Kan användas för binär läsning (avsnittet Läsa binär data.

Läsa radvis

Ett alternativ till att läsa filer teckenvis är att läsa radvis. Detta utförs med metoden getline() som även den finns i flera olika varianter. De två normala varianterna fungerar exakt såsom de olika varianterna av metoden get() (se avsnittet Läsa teckenvis), med den signifikanta skillnaden att getline() även läser bort det terminerande tecknet. Vi kan således skriva om huvudslinga för vårt ordräkningsprogram på följande sätt:

char Buffer [250];
....

// läs rad för rad
while ( Data.getline ( Buffer, 250 ) ) {
 // öka antalet lästa rader
 Antal++;
}

Vi måste inte läsa bort ett '\n' med en extra get(), utan den läses av getline(). Vi kan även använda den andra formen av metoden getline() för specificera ett annat termineringstecken än '\n'.

För klassen string finns en extra funktion definierad som heter getline(). Notera ettd et inte är frågan om en metod! Denna funktion fungerar på samma sätt som getline() ovan, men man måste explicit ge med en ifstream eller istream som första parameter. Strängen ges som andra parameter. Vi behöver inte ge någon storlek för denna funktion, eftersom string växer vid behov. Detta är det mest robusta sättet att läsa en rad, men även det långsammaste. För det mesta lönar det sig dock att offra en aning hastighet och vinna robusthet. Vi kan skriva om slingan ovan till:

string Buffer;
...

// läs rad för rad
while ( getline ( Data, Buffer ) ) {
 // while ( Data.getline ( Buffer ) ) {
 // öka antalet lästa rader
 Antal++;
}

Notera att vi använder en funktion och inte en metod. Funktionen getline() är definierad i filen <string>.

Ignorera tecken

Ibland kanske man vill kunna läsa tecken ur en fil eller annan in-stream och ignorera dem tills något specifikt tecken läses. Detta kan göras med metoden ignore() som tar som parametrar antalet tecken som maximalt skall ignoreras och ett termineringstecken som avslutar ignoreringen. Kan användas t.ex. på följande sätt för att ignorera max 80 tecken eller tills nästa ; läses:

enFil.ignore (80, ';');

De tecken som läses sparas ingenstans. Båda parametrarna har standardvärden som gör att ignore() utan parametrar ignorerar ett tecken och avslutar då filens slut nåtts. Vi kan skriva om programmet ovan som läser rader m.h.a. get() (se avsnittet Läsa teckenvis) till följande:

// läs rad för rad
while ( Data.get ( Buffer, 250 ) ) {
 // ignorera det '\n' som finns
 Data.ignore ();
 
 // öka antalet lästa rader
 Antal++;
}

Slingan blir en aning lättare att förstå.

Läsa binär data

Man kan även med ifstream läsa data som är i binär form, d.v.s. inte ASCII. Filer i binär form kan sällan läsas av andra program än det program som skapat filen, d.v.s. man kan inte titta meningsfullt på filens innehåll med t.ex. more eller notepad, utan filen verkar innehålla en massa skräp. Om vi t.ex. skriver ut talet 123456 (en int) till en textuell fil skrivs bokstäverna '1', '2', '3', '4', '5' och '6' till filen. Skriver vi däremot i binär form skrivs de fyra (eller annat antal) bytes ut som datatypen består av.

För att öppna en fil för läsning i binärt format använder man sig av flaggan ios::binary då man öppnar filen. T.ex. kan vi öppna en binär fil för läsning på följande sätt:

ifstream BinData ( "register.dat", ios::binary );

Notera att denna flagga inte har någon verkan under Unix! För att sedan läsa binär data från filen borde man kunna använda normala >>, men under Unix bör man använda sig av metoden read(). Ett program som läser in en serie int:s från en fil kan skrivas på följande sätt:

#include <fstream>
#include <stdlib.h>

int main () {
 int Tmp;
 
 // öppna filen
 ifstream In ( "Test.bin");

 // kunde filen öppnas?
 if ( ! In ) {
	// kunde inte öppna filen!
	cout << "Kunde inte öppna filen 'Test.bin'!" << endl;
	exit ( EXIT_FAILURE );
 }

 // läs in tal från filen
 while ( In.read ( &Tmp, sizeof(int) ) ) {
	cout << "Läste: " << Tmp << endl;
 }
}

Vi använder sizeof(int) för att portabelt kunna ta reda på storleken på en int, så att read() kan läsa korrekt antal bytes. Portabilitet är då man använder binära filer ganska sekundärt, eftersom man ändå i många fall inte kan utbyta binära datafiler mellan olika system p.g.a. olika storlekar på datatyper. Om man inte har ett absolut behov av binär data bör man använda sig av datafiler i textform. Undantag är bl.a. fall där filer i textform blir för stora, eller där bandbredden är begränsad (t.ex. nätverk).